بهترین نوع گاز برای کولر خودرو

کدام گاز برای کولر خودرو بهتر هست