رادیاتور پانلی ویژگی هاي اصلی محصول اطلاعات فنی شرایط آزمون توان حرارتی مطابق با استاندارد اندازه گیري شده است. (۱ دماي هواي محیط: ۲۰ درجه سانتیگراد دماي آب ورودي به رادیاتور: ۸۵ درجه سانتیگراد دماي آب خروجی از رادیاتور: ۷۵ درجه سانتیگراد

(۲دماي هواي محیط: ۲۰ درجه سانتیگراد دماي آب ورودي به رادیاتور: ۷۵ درجه سانتیگراد دماي آب خروجی از رادیاتور: ۶۵ درجه سانتیگراد درصد انتقال حرارت به صورت تشعشعی

This site is protected by wp-copyrightpro.com